กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย กองทุนสวัสดิการสำนักงาน (คปภ.)

OIC : Elephant Learning & CSR Activity

กองทุนสวัสดิการสำนักงาน (คปภ.)

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จำนวน :60 คน

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , ทาสีโรงเรียนช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงอาหารช้าง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กับกิจกรรม การเรียนรู้ โดยวิทยากร ดร.อลงกต ชูแก้ว กับเรื่องราวงานด้านการอนุรักษ์ช้างไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

พร้อมกับร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เลี้ยงอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , อาบน้ำและฆ่าเชื้อเท้าช้าง และทาสีอาคารโรงเรียนช้าง เป็นต้น ทั้งนี้ คปภ.ฝ่ายงานกองทุนสวัสดิการสำนักงาน ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ อีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)