การอบรม Oculus quest 2 กับการใช้งาน VR 360องศา

การอบรม Oculus quest2 กับการใช้งาน VR 360องศา

บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

สถานที่ : WorkWize เดอะ สตรีท รัชดา

กิจกรรม : การอบรมการใช้งาน Oculus quest2 ในรูปแบบ VR 360องศา

การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด และบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด เพื่อนำนวัตกรรม VR Headset มาประยุกต์ใช้และเพิ่มศักยภาพในงาน เพื่อให้ทันสมัยต่อการปรับตัวด้านดิิจิตอลอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

และยังเป็นการตอบโจทย์การใช้งานอุปกรณ์ VR Headset : Oculus quest2 อย่างเต็มศักยภาพในด้านต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งบริษัทที่ใส่ในรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรภายใต้องค์กร ไปพร้อมนวัตกรรมใหม่ๆเป็นอย่างดียิ่งและสม่ำเสมอ

จำนวน : 8 คน

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด , บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด